کنوانسیون تنوع زیستی CBD چیست؟؟؟

انسانهای موفق کسانی نیستند که هیچگاه شکست نمی خورند؛ بلکه کسانی هستند که هیچگاه تسلیـــم نمی شوند ...

خلاصه ای از متن کنوانسیون تنوع زیستی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی

کنوانسیون تنوع زیستی

Convention On Biological Diversity

 CBD

ریو دوژانیرو-1992

(1371 ه.ش)

قانون الحاق دولت جمهوی اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی که در جلسه علنی روز یکشنبه 6/3/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 13/03/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 4979-ق مورخ 21/03/1375، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.

کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی :

 باآگاهی از ارزش ذاتی تنوع زیستی وارزشهای اکولوژیکی، ژنتیکی،اجتماعی،اقتصادی، علمی،آموزشی، فرهنگی،بازآفرینی وزیبایی شناسانه تنوع زیستی واجزای آن، و نیز با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل وحفاظت از سیستم های حفظ حیات زیست،باتایید اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، واینکه کشورهای جهان از حق حاکمیت بر منابع زیستی خود برخوردارند وبا ابراز نگرانی از اینکه برخی از فعالیت های انسان باعث کاهش قابل ملاحظه تنوع زیستی شده است وبا تاکید مجدد بر اینکه دولت ها مسئول حفظ تنوع زیستی کشورهای خود واستفاده پایدار از منابع زیستی شان می باشند،با آگاهی از فقدان کلی اطلاعات و دانش مربوط به تنوع زیستی ونیاز مبرم به توسعه ظرفیت های علمی، فنی ونهادی برای ایجاد آگاهی اولیه نسبت به برنامه ریزی وانجام اقدامات مناسب، ونیز باتوجه به اینکه شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از اکوسیستم ها وزیستگاه های طبیعی ونگهداری واحیای جمعیت های مانای گونه ها در محیط های طبیعی خود می باشد ونیز شناخت نقش حیاتی زنان در حفظ وکاربرد صحیح تنوع زیستی با تاکید بر نیاز به مشارکت کامل زنان در کلیه سطوح سیاست گذاری واجرایی برای حفاظت از تنوع زیستی با تاکید بر اهمیت ونیاز به تشویق همکاری بین المللی، منطقه ای وجهانی بین دولت ها وسازمان های بین دولتی وبخش غیر دولتی برای حفظ تنوع زیستی واستفاده پایدار از گونه ها،با تایید این نکته که با ایجاد منابع مالی جدید واضافی ودسترسی مناسب به تکنولوژی های مربوط می توان تغییرقابل ملاحظه ای در توانایی جهان برای مقابله با فقدان تنوع زیستی ایجاد کرد،با تایید این نکته که حفظ تنوع زیستی مستلزم سرمایه گذاری های عمده می باشد واین سرمایه گذاری ها مزایای فراوان محیط زیستی، اقتصادی واجتماعی دربرخواهد داشت.

با تشخیص اینکه توسعه اقتصادی واجتماعی  وفقر زدایی اولین ومهم ترین اولویت کشورهای درحال توسعه می باشد،با آگاهی از اینکه برای رفع نیاز های غذایی،بهداشتی، وسایر نیاز های جمعیتی رو به رشد جهان،حفاظت از تنوع زیستی وکاربرد صحیح آن از اهمیت کلیدی برخوردار می باشد که بدان منظور دسترسی به منابع واستفاده مشترک از آنها ونیز تکنولوژی های ژنتیکی امری حیاتی است. وبا توجه به اینکه حفظ ونیز استفاده صحیح از تنوع زیستی نهایتا" باعث تحکیم وتقویت روابط دوستانه بین کشورها شده وبه ایجاد صلح در جامعه بشری کمک می کند.

با عزم به حفظ واستفاده پایدار از تنوع زیستی در راستای منافع نسل های کنونی و آینده به شرح 42 ماده زیر توافق نمودند:

 1- ماده 1/ اهداف

اهداف این کنوانسیون عبارتند از:حفظ تنوع زیستی/استفاده پایدار از گونه هاوسهیم شدن عادلانه وبرابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی،از جمله از طریق دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی و انتقال صحیح تکنولوژی های مربوط، با در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها، همچنین از طریق تامین مالی لازم.

2- ماده2/ کاربرد اصطلاحات

در این کنوانسیون:

(تنوع زیستی)

به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسم های زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم های زمینی، دریایی ودیگر اکوسیستم های آبزی،همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم ها را تشکیل می دهند می باشد.این مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها،بین گونه ها وتنوعاکوسیستم ها می باشد.

 (اکوسیستم)

به معنای مجموعه پویایی از گیاه،حیوان وموجودات ذره بینی ومحیط پیرامون آنهاست که به عنوان یک واحد کارکردی بر یکدیگر اثر می گذارند.

 (حفاظت بیرونی)

به معنی حفاظت از اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی خارج از محیط زندگی طبیعی شان می باشد.

 منبع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران-جلد دوم-1383- صفحات 520 تا 523

جهت مشاهده سایت رسمی کنوانسیون تنوع زیستی، بر روی عکس زیر کلیک نمایید:

 

لینک مطالب مرتبط :

سایت پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس

سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم

/ 0 نظر / 295 بازدید